Stichting Leef!

Statuten

Oprichting stichting Sandy MoveS

2018.0227.01 SK

Notaris
Sneek Vandaag, achttien april tweeduizend achttien, verschenen voor —mij, mr. Karin Maria Rientjes, notaris in de gemeente SúdwestFryslân, kantoorhoudende te Sneek:
1 . mevrouw Sandy Jennifer VAN ROOIJ, geboren te

Amstelveen op zesentwintig januari negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 8753 JA Cornwerd, Sotterumerdijk 5, houder van een Nederlandse —-identiteitskaart met nummer ITC6LB6F8, geldig tot twee juni tweeduizend vijfentwintig, gehuwd;

mevrouw Trijntje STERENBORG, geboren te Sneek op negentien mei negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 8601 Sneek, Meeuwenlaan 20, houder van een paspoort–met nummer NS7354P49, geldig tot zes juli tweeduizend —- zevenentwintig, ongehuwd en niet geregistreerd partner;
de heer Adriaan TON, geboren te Utrecht op achttien oktober negentienhonderdvijfenvijftig, wonende te 8844 KS –Hinnaard, Sassingawei 4, houder van een paspoort met nummer NUFD8P080, geldig tot zesentwintig april tweeduizend zevenentwintig, ongehuwd en niet geregistreerd partner.

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te —-richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: NAAM ZETEL DUUR. Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting SandyMoves.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Súdwest-Fryslân

DOEL. Artikel 2.
De stichting heeft ten doel:

het doen verrichten van onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de gezondheid, vitaliteit en welbevinden van mensen;
het vergroten van de bewustwording van mensen van de invloed van hun levensstijl op hun gezondheid, vitaliteit–en welbevinden;
voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of–zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken —door: —-

het inzamelen van gelden om het hiervoor onder lid 1 sub

a. en b. bepaalde mogelijk te maken;

het ontwikkelen van een platform waar informatie gedeeld kan worden;
het bieden van programma’s aan geïnteresseerden door -deskundigen op het gebied van leefstijl. VERMOGEN.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: opbrengsten van georganiseerde activiteiten; subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen en legaten;—– alle andere verkrijgingen en baten.

Algemene en bijzondere makingen kunnen door de stichting slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. BESTUUR.

Artikel 4.

a. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie –leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

b. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld met dien verstande dat dit steeds –bij voorkeur een oneven aantal zal dienen te zijn.

Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd), kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
a. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar. Onder een jaar wordt tedezen verstaan: een kalenderjaar.

Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Een——–volgens het rooster afgetreden bestuurder is te allen tijde herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature——– benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
Bij het eerste op te stellen rooster van aftreden kan worden afgeweken van het hiervoor sub a. van dit——–Notaris artikellid bepaalde om te voorkomen dat alle bestuurders Sneek tegelijk aftreden.

4, Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemenestemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin —-voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).

Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid –niettemin een wettig bestuur.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun-werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de -door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN.

Artikel 5.

1 . De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de —–vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het-verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, tenminste acht dagen—–tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering -niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. Indien het bestuur dit wenst, kan de oproeping geschieden —door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door een bestuurslid voor dit doel aan de stichting is bekendgemaakt.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten——–worden genomen over alle aan de orde komende————–onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de —door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. — 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het –bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar -voorzitter aan.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen,—die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten -nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden–ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging vaneen schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde —- optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail of ander schriftelijk reproduceerbaar –elektronisch communicatiemiddel hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de —-ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas ———opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één–stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid—— voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.—-12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht–of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Notaris 14. Bij staking van stemmen , is de geschillenregeling als bedoeld Sneek in artikel 13 van deze statuten van toepassing.

15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten —voorzien, beslist de voorzitter.


BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 6.

. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring -van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van-overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of———-hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde —-sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van-een ander verbindt.
Het bestuur kan zich bij de uitvoering van haar taken laten adviseren door deskundigen. Voorts kan het bestuur commissies instellen die onder haar verantwoordelijkheid bepaalde taken ten behoeve van de stichting kunnen uitvoeren. De samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden van deze commissies dienen bij reglement te -worden vastgesteld, evenals de wijze van ontslag.
Het bestuur kan personeel aannemen ten behoeve van de stichting.

Artikel 7.

1 . Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer ———-bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.

Artikel 8.

1. Het lidmaatschap van een bestuurder eindigt:

ingevolge beëindiging van de termijn waarvoor hij/zij is benoemd, behoudens herbenoeming; door zijn/haar overlijden; wanneer hij/zij het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest door schriftelijke ontslagneming (bedanken); door diens ontslag door het bestuur; door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. -2. Het bestuur kan een bestuurslid ontslaan, indien dit— bestuurslid naar het oordeel van het bestuur niet behoorlijk –functioneert. Het besluit dient hiertoe te worden genomen—-met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig, dan wel vertegenwoordigd zijn, zonder dat er in het bestuur een ——vacature bestaat. Het ter ontslag voorgedragen bestuurslid heeft in de betreffende vergadering geen stem. Alvorens het -besluit te nemen stelt het bestuur de betrokkene in de——–gelegenheid zich te verweren. ——– BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.

Artikel 9. –

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. –2. Per het einde van elk boekjaar worden de boeken van de —–stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het———geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van:

een daartoe door het bestuur ingestelde commissie– bestaande uit twee personen, welke personen geen deel -mogen uitmaken van het bestuur, noch in de eerste, —–tweede of derde graad bloedverwant, dan wel aanverwant van een bestuurslid mogen zijn; of ——- een deskundige, bij voorkeur een register-accountant of -van een accountant- administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het——bestuur worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

REGLEMENT.

Artikel 10.

1 . Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze———statuten zijn vervat.

Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd –

Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement –

is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.


STATUTENWIJZIGING.

Artikel 11.

K.M.

Notaris 1 . a. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.

Sneek Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts -worden genomen met meerderheid van stemmen in een -vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige—vacature bestaat.

b. Indien op deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen twee weken, een tweede vergadering uitgeschreven, welke ongeacht het aantal aanwezigen bevoegd is omtrent wijziging van de statutente besluiten met een meerderheid van het aantal geldig –uitgebrachte stemmen.

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte -tot stand komen. Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële —akte van wijziging van de statuten te (doen) verlijden.
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister gehoudendoor de Kamers van Koophandel ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 12.

1 . Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het —–daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover-dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.—————-3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding –van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze —-statuten zoveel mogelijk van kracht.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt –besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling -van de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de -stichting heeft.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. GESCHILLEN Artikel 13.

Partijen zijn overeengekomen meningsverschillen ingevolge deze-statuten in eerste instantie te zullen oplossen door mediation via -een mediator die geregistreerd is in het register van de Mediation Federatie Nederland, alvorens het geschil voor te leggen aan de–daartoe bevoegde rechter.

SLOTBEPALING.

Artikel 14

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd: als voorzitter: de comparante sub 1; als secretaris: de comparante sub 2; als penningmeester: de comparant sub 3.

DOMICILIE.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren voor de tenuitvoerlegging van deze akte en al haar gevolgen woonplaats -te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte. De comparanten zijn mij, notaris, bekend.-

Waarvan akte verleden te Sneek op de datum aan het begin van deze akte vermeld. Nadat ik, notaris, de zakelijke inhoud heb meegedeeld en toegelicht aan de comparanten en hen – zo nodig – heb gewezen op de gevolgen daarvan, hebben zij verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT